bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Cert A 72dpi 02Сертификат за произход на стоки ФОРМА "А" се използва при износ на стоки от Р България за Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Япония, Руската Федерация.

Представянето му е необходимо условие за ползване на преференции при вноса на български стоки в тези страни, т.е. това е преференциален сертификат.

За да могат българските износители да ползват преференции при вноса на стоки в гореизброените страни, необходимо е тези стоки да отговарят на определени условия, създадени от тези страни. Като основа, е приета и се прилага концепцията за произхода на дадена стока, т.е. страната-износителка трябва да докаже, че изнасяната стока е изцяло произведена в нея или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Удостоверяването и доказването на това обстоятелство се извършва със сертификат форма"А".

Сертификатът форма "А" се заверява от Палатата в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълва се четливо на английски или френски езици. Бланките за този сертификат са специални, изработени в съответствие с изискванията на Общата система за преференции.

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход.

Търговско-промишлените палати заверяват сертификати форма "А" за произход на стоки на всички български търговци.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

  А. ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

 Служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система на "Търговски регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и в същото време, в ТР на БТПП се актуализира информацията за търговеца.

Б. ЗА ФИРМА, НЕ РЕГИСТРИРАНА В Търговски Регистър  на БТПП

 Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:

 • документ за актуално състояние на търговеца от Агенцията по вписванията;
 • ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;
 • ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрацията в АВ, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;
 • ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация в АВ, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;
 • ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.
 • ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вписването в ТР на БТПП значително улеснява търговеца, тъй като по този начин информацията за него е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи.

 1. ДОКУМЕНТ/И/, ДОКАЗВАЩ/И/ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

Всеки от следните документи, или комбинация от два и повече:

 • писмо или фактура от производителя на стоката, даващо възможност да бъде определен точния й произход,
 • копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (при доказване на чуждестранен произход),
 • сертификат за качество, издаден от производителя на стоката,
 • фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход),
 • ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход),
 • свидетелство от лабораторен анализ или от акредитирана институция за съответния вид стока (например за лекарства, етерични масла, козметика, медикаменти, химически препарати и др.),
 • друг документ, от който може да се установи произходът на стоката.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ, ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ФОРМА "А":

В горната дясна част на сертификата се поставя пореден No на заверката му в БТПП (reference No), а по-долу и се попълва страната, в който сертификата е издаден, в случая, Р България.

Документите се приемат и обработват от експертите в Търговските Палати в София и  Регионалните търговско-промишлени палати в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Оригиналът се облепва със специални марки на БТПП, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от Палатата. Стойността на марките зависи от стойността на изнасяната със сертифката стока.

 1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country): вписва се точното наименование на българската фирма-износител, БУЛСТАТ, пълен адрес (пощ.код, гр., ул., No)
 2. Goods consigned to (Consignee's name, address,country): вписва се наименованието и точния адрес на фирмата - получател
 3. Means of transport and route (as far known): вписва се начинът на транспортиране на стоката, напр. ж.п., по море, по суша, въздушен, автомобилен и маршрутът, ако е известен. Това е факултативно изискване; 
 4. For official use: това поле не се попълва. То е запазено за забележки от страна на вносителя. Полето се попълва и случаите, когато се издава дубликат на сертификат форма "А" или сертификата се издава след като стоката вече е напуснала пределите на страната - "впоследствие" (retrospectively); 
 5. Item number: вписват се поредните номера на описаните в сертификата стоки
 6. Marks and numbers of packages: вписва се маркировката, която е обозначена на опаковката и броя на опаковките
 7. Number and kind of packages; description of goods: вписва се броят и вида на опаковките и се описва подробно стоката, по начин, който дава възможност да бъде идентифицирана от митническия служител, извършващ проверката
 8. Origin criterion: това е най-важното поле - критерия за произход. В него се попълва съответният индекс, отговарящ на критериите за произход на стоката, в съответствие с правилата и преференциалните схеми на страната по вноса.

При определянето на произхода на стоката се прилагат основно два критерия:

В гореизброените случаи, в поле 8 се поставя индекс "W" и 4-значният код на стоката по митническата тарифа, напр. "W 8445".

 • Когато стоката е изцяло произведена в Р България с български суровини и материали, в поле "8" се вписва индекс "Р".
 • Ако стоката е произведена в Р България, като при производството й са използвани вносни суровини и материали, е необходимо е тя да е претърпяла достатъчна степен на преработка или обработка, така че да придобие местен (български) произход. В практиката, правилото за "достатъчна степен на преработка" може да се изрази чрез:
 • смяна на митническия код на готовото изделие, в сравнение с митническите позиции на използваните при производството вносни суровини и материали;
  • списък на преработките, чието извършване дава възможност на стоките с вносни суровини да придобият български произход. Всяка страна, предоставяща на Р България преференции сама изготвя този списък.;
  • правилото за процент "ад валорем", когато процентът на стойността на използването при производството на стоката вносни суровини и материали не надвишават определен процент, определен от страната по вноса, изчислен към ФЗЦ на готовото изделие.
 • o Когато износът е предназначен за САЩ, в полето се вписва индекс "Y" и след него, в процент изразена стойността на вложените при производството български материали и преки разходи за преработката им, изчислени към фабрично-заводската цена на изделието, напр. "Y 35%".
 1. Gross weight or other quantity: вписва се бруто теглото и количеството на експедираната стока, като се използва 3-буквения код на съответната мерна единица;
   
 2. Number and date of invoices: вписва се номерът и датата на издаване на експортната фактура
 3. Certification
  It is herby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct: това е полето, в което Българската търговско-промишлена палата извършва заверка относно точността на данните, декларирани от износителя в поле 12 на сертификата. Тук се полага подписът на служителя на БТПП, оторизиран да заверява сертификати форма "А", отбелязват се мястото и датата, където е извършена заверката и се поставя печатът на Палатата на английски език
 4. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in: в това поле, официалният представител по съдебна регистрация на фирмата-износител или упълномощено от него лице, попълва и подписва декларация, по силата на която носи отговорност за попълнени неверни данни в сертификата. Тук се попълва името на страната, в която е произведена стоката, под нея - страната, в която ще бъде осъществен вносът й. Под тях се отбелязва мястото и датата на попълване на сертификата и се поставя подписът на представляващия фирмата-износител. Подписът трябва да бъде положен в оригинал, както на оригинала на сертификата, така и върху 3-те копия.

На гърба на последното копие на сертификата се попълва следната:

  

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та ..............................., на длъжност ................... във фирма ................................................

ДЕКЛАРИРАМ , че
фирмата изнася ……………,,,,,,,,,……..(вид стока, митн. No) .............................. на стойност ................................

за ................................................ (държава на износа).

Данните в сертификата са верни и стоката е от ......................................... произход.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност.

ДЕКЛАРАТОР:

  

"Липсващите данни ще бъдат нанесени преди стоката да напусне пределите на Р България".

.......................................

За справки :
КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu