bcci prjak chlen 2024

 КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  32  г о д и н и   в   п о д к р е п а   н а   б и з н е с а

 

 

 

Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове. Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП. Документите се подават в КзТПП.

Представената информационна система за асоциираните членове на БТПП, вписани в Единния търговски регистър, Ви дава възможност да извършвате справки по следните критерии: наименование на търговеца, седалище, No на регистрация в БТПП, правна форма, чуждестранно участие, представители по съдебна регистрация, бизнес-дейност, капитал, брой заети лица.

По този начин фирмите могат да правят предварителна проверка за съществуването на даден партньор, което създава по-голяма сигурност в търговските им взаимоотношения. 
Въз основа на данните от Единния търговски регистър, се издават и заверяват:

 • сертификати за произход на стоки, експортни фактури, писма, пълномощни, договори и други външнотърговски документи, карнети АТА и др.;
 • удостоверения (сертификати) и референции на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират фирмите пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове, преговори и др.;
 • справки (пълни или по избрани критерии) за вписаните данни, което е възможно, тъй като Единният търговски регистър на БТПП е публичен.

Необходими документи за регистрация в „Търговски Регистър“ на БТПП:

 • Заявление за първоначална регистрация. (образец в PDF формат)
 • Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията. (образец в PDF формат)
 • Регистрационна карта.(образец в PDF формат)
 • Фотокопие от решението за регистрация на търговеца в Агенцията по вписванията или решение от съда за неправителствени организации;
 • Фотокопие от учредителния акт на търговеца (решение на органа, който го образува - учредителен договор, устав или друг акт, предвиден по закон);
 • за неправителствени организации - фотокопие от карта за идентификация по регистър "БУЛСТАТ";
 • спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца,
  заверен нотариално или положен пред служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
 • специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, за други лица, упълномощени да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата;
 • спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице, заверен/и/ нотариално или положен/и/ пред служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП;
 • заявление за регистрация по образец на БТПП (образец в PDF формат);
 • надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);
 • документ за внесена сума за регистрацията, съгласно Тарифата за цените на услугите.

..............................................

За справки :
КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
6100, Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 12 – партер
Тел.: 0431 62 635; 0 888 587 862
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
WEB: www.kzcci-bg.org

Абонирайте се за офертни бюлетини

За да получавате актуална информация, абонирайте се за офертни бюлетини

placeholderАдрес:
бул. Княз Ал. Батенберг 12 - партер
6100 Казанлък


 
e mail envelope Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

telephone 2+359 431 62 635; +359 888 587 862

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu